Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle køb fra KANT Profil Aps, Cvr. 42 66 82 30, e-mail: kundeservice@kantprofil.dk, tlf.: +45 70 44 42 41 (herefter “KANT”). Forbrugere kan ikke handle hos KANT, medmindre der indgås særskilt aftale herom.

1. Tilbud, bestilling, ordrebekræftelse og ændring
1.2 KANTs tilbud er gældende i 10 dage fra dateret dato, medmindre andet fremgår at tilbuddet. Accept af tilbud, der er KANT i hænde efter acceptfristens udløb, er KANT uvedkommende.

1.3. KANT er ikke forpligtet til at acceptere bestillinger og forbeholder sig ret til at annullere eller afvise sådanne. Der er først indgået en bindende aftale med KANT om levering af varer, når kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Dette gælder uanset evt. mundtlige eller skriftlige tilbud fra KANT.

1.4. Hvis KANTs bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til KANT skriftligt senest 24 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

1.5. Hvis et produkt er bestilt med logo, fremsendes en korrektur med forslag til logoplacering til kundens godkendelse. Kunden er forpligtet til at godkende og/eller kommentere korrekturen senest 2 hverdage efter modtagelse. Hvis kunden ikke godkender korrekturen, er der risiko for, at leveringstid, pris og evt. andre ordredetaljer oplyst på ordrebekræftelse ikke kan overholdes. Ordre igangsættes først, når korrektur er godkendt af kunden. Leveringstid beregnes fra dato for godkendelse af korrektur.

Korrektur betegnes ikke som godkendt førend dette er skriftligt bekræftet fra kunde. Godkendelse pr. telefon er ikke gældende. Der er inkluderet 2 korrekturgange pr. ordre. Ønskes flere korrekturgange kan der blive tillagt ekstra omkostning. Når en korrektur er godkendt kan den som udgangspunkt ikke ændres, da produktion af film, klichér m.v. herefter igangsættes. Ønskes ændring herefter vil dette indebære yderligere startomkostninger, da der skal laves ny kliché, form, værktøj m.v. Ved Østenproduktion, eller andre specialdesignede varer, eks. USB stick, kan der ligeledes heller ikke ændres i layout efter første korrektur er godkendt.

Pantonefarver: Ved angivelse af pantonefarver gør vi opmærksom på, at der kan være minimale afvigelser fra produkt til produkt. Den/de pantonefarver kunden oplyser, og som er angivet på godkendt korrektur, er den der bruges til logotryk. KANT kan ikke stilles til ansvar hvis der er oplyst forkert pantonekode til brug for produktionen.

Logo med udtoninger: Som udgangspunkt er det altid en udfordring at få gengivet logoer med udtoning på reklameprodukter, der ikke er egnet til digitalt tryk.

1.6. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden KANT’s skriftlige accept.

1.7. Ved køb af strøartikler (dvs. slik, kuglepenne, drikkedunker, muleposer mv.) forbeholdes ret til levering af +/- 10% i leveret antal.

1.8. Kunden har mulighed for at modtage en eller flere vareprøver. Ikke-returneret vareprøver vil blive faktureret såfremt disse ikke er returneret efter 14 dage med mindre andet er aftalt. Det gælder ikke fødevarer. Fragt pålægges faktura.

1.9. Ved ordremodtagelse, skal kunden kunne medsende eller eftersende logo i rette format og opløsning. Det er ikke KANTs ansvar at filer er kompatible til trykprocessen. KANT tilbyder at rentegne logo mod betaling.

2. Annullering
2.1. Der kan som udgangspunkt IKKE annulleres en ordre, der er sat i gang, men i særlige tilfælde kan det være muligt at få producenten til at stoppe produktionen, såfremt korrektur ikke er endelig afstemt. Annulleringsgebyr kan forekomme, idet KANT i tilfælde af annullering er berettiget til at opkræve et annulleringsgebyr.

3. Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold
3.1 Betaling skal ske senest 8 dage efter levering, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Vi forbeholder os retten til at opkræve forudbetaling til alle tilkommende kunder. Ved større ordrer, typisk Østen produktion, er proceduren normalt 50% forudbetaling.

3.2. Såfremt en faktura betales efter sidste rettidige betalingsdato ifølge fakturaen, påløber der 2% i rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Ved udsendelse af betalingspåmindelse opkræves et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 3 rykkergebyrer.

3.3. KANT bevarer ejendomsretten til varer leveret i henhold til disse Salgs- og leveringsbetingelser, indtil fuld betaling er modtaget.

4. Priser
4.1. Prisen på kundens bestilling fremgår af ordrebekræftelsen og er i DKK ekskl. moms, med mindre andet fremgår. Der tages forbehold for fejl og mangler.

4.2. Levering/fragtomkostninger kan blive tillagt prisen. Levering/fragtomkostninger vil være oplyst på ordrebekræftelsen.

4.3. KANT tager forbehold for trykfejl på priser, afgifter, toldafgifter m.v. og gør opmærksom på, at priserne på websitet er vejledende priser og kan til enhver tid uden varsel ændres af KANT.

4.4. Vi tager endvidere forbehold for kursudsving og at en efterregulering kan finde sted pga. globale kursændringer.

4.5. Ved ordrer over 20.000 kr. ekskl. moms kan KANT opkræve 50% af beløbet på forskud inden ordren sættes i gang.

5. Levering
5.1. Levering i Danmark sker Ex Works (Incoterms 2010) til kunden på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt og sted. Såfremt levering sker indenfor 7 hverdage efter nævnte tidspunkt, anses levering for rettidig, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.2. Levering til EU-lande kan kun ske, såfremt KANT arrangerer fragten.
Levering til lande udenfor EU sker Ex Works (Incoterms 2010).

5.3. Vi tager forbehold for forsinkelser fra underleverandører og øvrige distributører. Vi tager forbehold for Force majeure.Herunder f.eks. strejke, naturkatastrofer, told problemer eller uforudsete forsinkelser i fragten.

5.4. Der udregnes separat fragtpris på hver enkelt ordre alt efter vægt og volume.
OBS: Levering gælder kun ved levering på erhvervsadresser! Priser er inklusiv forsikring og ekspeditionsgebyr.

5.5. Firmagaver (tilknyttet fragtselskab): Levering sker på palle(r) ved kantsten på aftalte adresse. Ved levering skal der kvitteres for modtagelse.

5.6. 1. sal og derover: Ved ønske om levering på 1. sal eller derover kommer der yderlige omkostninger i form af opbæring. Prisen for dette vil variere fra ordre til ordre og vil derfor blive aftalt på forhånd.

6. Mangler og reklamation
6.1. Såfremt de leverede varer ikke svarer til de af KANT opgivne specifikationer eller ikke er af sædvanlig kvalitet, skal følgende være gældende:

6.2. Det påhviler kunden – straks og senest 3 dage efter modtagelsen – skriftligt at meddele KANT sådanne fejl og mangler ved det leverede, som kunden har eller burde have konstateret på tidspunktet for levering. Ved levering har kunden almindelig undersøgelsespligt af varerne.

6.3. Såfremt kunden har eller burde have opdaget manglen, og ikke har reklameret som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

6.4. KANT er berettiget – men ikke forpligtet – til at levere en ny fejlfri vare eller foretage afhjælpning i det omfang, at dette er muligt. Købers eneste misligholdelsesbeføjelse er ophævelse af handlen og krav om tilbagebetaling af evt. betalt beløb, såfremt manglen er væsentlig. I modsat fald kan kunden alene kræve et forholdsmæssigt afslag i købsprisen.

6.5. I det omfang der er tale om særskilt producerede varer, herunder produkter, som er blevet fremstillet efter kundens specifikationer, kan kunden ikke kræve afhjælpning. Uanset dette vil KANT til enhver tid tilbyde afhjælpning, såfremt dette er muligt og hensigtsmæssigt efter KANTs vurdering.

7. Ansvarsbegrænsning
7.1. KANT er ikke ansvarlig for kundens tab, herunder ethvert direkte eller indirekte tab f.eks. driftstab, manglende avance, nedsat drift eller lignende. Dette gælder uanset om en vare er forsinket og/eller mangelfuld.

7.2. KANT’s erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til ordrens værdi.

7.3. Uanset ovennævnte er KANT ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede varer i det omfang, at sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Hvis KANT måtte blive pålagt et ansvar for produktskade i forhold til tredjemand, er kunden forpligtet til at skadesløsholde KANT for det ansvar, som KANT måtte blive pålagt, og som er videregående end KANTs ansvar efter førnævnte bestemmelse.

8. Persondata
8.1. KANT videregiver ikke kundens e-mailadresse(r) eller anden personlig information til tredjemand, medmindre dette sker til brug for opfyldelse af ordren eller i øvrigt er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

9. Force Majeure
9.1. I alle force majeure-lignende forhold som KANT ikke har indflydelse på, så som storm, natur- katastrofer, krig og uroligheder, strejke, arbejdskonflikter mv., er KANT berettiget til at ud skyde leverancen. Såfremt KANT vil påberåbe sig nærværende bestemmelse, skal kunden uden unødigt ophold underrettes herom.

10. Lovvalg og værneting
10.1. Alle aftaler og handler, som er omfattet af disse Salgs- og leveringsbetingelser, er underlagt dansk ret, dog finder CISG (Den Internationale Købelov) ikke anvendelse.

10.2. Enhver tvist, som måtte opstå, skal afgøres af retten i den retskreds, hvor KANT har hjemsted.

11. Ændringer
11.1. KANT kan uden forudgående varsel ændre disse Salgs- og leveringsbetingelser.